Správa nemovitostí

Nabídka na provádění správy domu

- Uzavření smluv na dodávky služeb nebo jejich zaevidování: společná elektrická energie, tepelná energie, voda, svoz domovního odpadu, dodávky teplé vody atd.
- zajištění havarijní služby
- vedení přehledné účetní evidence příjmů a výdajů spojených se spravovaným objektem
- kontrola plateb za jednotlivé byty do fondu oprav a za služby
- v případě neplacení řešíme tuto záležitost se zástupci domu a písemně se upomíná dlužník
- vedení účetnictví dle zák. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví
- dle příkazní smlouvy provádíme roční vyúčtování plateb za služby na jednotlivé vlastníky dle platného zákona včetně tepla, TUV a SV
- na konci kalendářního roku provedeme přehled o konečném stavu Vašeho konta s rozdělením zůstatku na fond oprav a na služby
- provedení odečtů tepla a vody ve stanoveném termínu
- provedení ověření bytových vodoměrů ve stanoveném termínu
- příprava podkladů a veškeré dokumentace pro vedení právních sporů
- zadání zakázky
- přijímání nabídek ve stanoveném termínu
- vyhodnocení nabídek za účasti vlastníkům

Můžeme Vám nabídnout další služby nad rámec uzavřené příkazní smlouvy.

V oblasti stavebně technické:
- stanovení rozsahu zakázek dle požadavků vlastníka nemovitosti
- vypracování zadávací dokumentace dle podmínek vlastníka
- obeslání výzvy uchazečům a vybraným firmám
- vypracováním a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
- hodnocení stavu nemovitosti, návrhy na opravy, rekonstrukce včetně rozpočtů
- příprava smlouvy s vybraným uchazečem
- kontrola plnění povinností vyplývajících ze smlouvy
- zajištění stavebního dozoru

V oblasti právní ve spolupráci s advokátní kanceláří:
- zajištění pojistných smluv ke spravované nemovitosti
- uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor s osobami určenými vlastníkem
- předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytů či nebytových. prostor v případě neplnění smlouvy vyplývající ze zákona

Konečné znění příkazní smlouvy bude provedeno po vzájemní dohodě.
V případě Vašich dotazů je Vám rádi zodpovíme na tel: 777774437.

zpět na seznam služeb